O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Active Record

3.0. Wprowadzenie

Active Record zapewnia wygodny, programowy dostęp do warstwy domeny (ang. domain layer) naszej aplikacji. To mechanizm trwałości danych wchodzący często w bezpośrednią interakcję z relacyjną bazą danych. Oparty jest (i stąd pochodzi jego nazwa) o wzorzec projektowy zdefiniowany przez Martina Flowera w książce Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe (Helion, Gliwice 2005). Fowler określa ten wzorzec jako:

obiekt, który opakowuje wiersz w widoku lub tabeli bazy danych, przejmuje dostęp do bazy danych i wprowadza do tych danych logikę dziedziny.

Działanie Active Record polega na tworzeniu odwzorowania obiektowo-relacyjnego (ORM, ang. object-relational mapping) między obiektami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required