O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Action Controller

4.0. Wprowadzenie

W architekturze Rails Action Controller przyjmuje żądania przychodzące i rozdziela je do poszczególnych akcji. Jest on ściśle zintegrowany z Action View; razem tworzą Action Pack.

Kontrolery Action Controller lub po prostu „kontrolery” są klasami dziedziczącymi po ActionController::Base. Klasy te definiują logikę biznesową aplikacji. Aplikacja WWW do handlu nieruchomościami może mieć jeden kontroler obsługujący listę mieszkań z możliwością przeszukiwania i drugi kontroler przeznaczony do administrowania witryną. W ten sposób kontrolery pogrupowane są zgodnie z danymi, na których operują. Kontrolery często odpowiadają modelowi, na którym głównie operują, choć nie jest to regułą.

Kontroler składa się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required