Rozdział 4. Action Controller

4.0. Wprowadzenie

W architekturze Rails Action Controller przyjmuje żądania przychodzące i rozdziela je do poszczególnych akcji. Jest on ściśle zintegrowany z Action View; razem tworzą Action Pack.

Kontrolery Action Controller lub po prostu „kontrolery” są klasami dziedziczącymi po ActionController::Base. Klasy te definiują logikę biznesową aplikacji. Aplikacja WWW do handlu nieruchomościami może mieć jeden kontroler obsługujący listę mieszkań z możliwością przeszukiwania i drugi kontroler przeznaczony do administrowania witryną. W ten sposób kontrolery pogrupowane są zgodnie z danymi, na których operują. Kontrolery często odpowiadają modelowi, na którym głównie operują, choć nie jest to regułą.

Kontroler składa się ...

Get Rails. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.