Rozdział 5. Action View

5.0. Wprowadzenie

Action View służy jako warstwa prezentacyjna lub warstwa widoku wzorca MVC (ang. model view controller). Oznacza to, że jest to składnik odpowiedzialny za obsługę szczegółów związanych z wyglądem naszej aplikacji Rails. Żądania przychodzące kierowane są do kontrolerów, które z kolei generują szablony widoków. Szablony widoków mogą dynamicznie tworzyć dane wyjściowe do prezentacji w oparciu o struktury danych dostępne dla nich za pośrednictwem powiązanych z nimi kontrolerów. To właśnie dzięki takiej dynamicznej prezentacji Action View pomaga rozdzielić szczegóły prezentacyjne od właściwej logiki biznesowej naszej aplikacji.

Rails wyposażony jest w trzy różnego rodzaju systemy szablonów widoków. O tym, który ...

Get Rails. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.