O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Action View

5.0. Wprowadzenie

Action View służy jako warstwa prezentacyjna lub warstwa widoku wzorca MVC (ang. model view controller). Oznacza to, że jest to składnik odpowiedzialny za obsługę szczegółów związanych z wyglądem naszej aplikacji Rails. Żądania przychodzące kierowane są do kontrolerów, które z kolei generują szablony widoków. Szablony widoków mogą dynamicznie tworzyć dane wyjściowe do prezentacji w oparciu o struktury danych dostępne dla nich za pośrednictwem powiązanych z nimi kontrolerów. To właśnie dzięki takiej dynamicznej prezentacji Action View pomaga rozdzielić szczegóły prezentacyjne od właściwej logiki biznesowej naszej aplikacji.

Rails wyposażony jest w trzy różnego rodzaju systemy szablonów widoków. O tym, który ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required