Rozdział 12. Wydajność

12.0. Wprowadzenie

Wydajność aplikacji sieciowych jest zagadnieniem złożonym. Można ją rozpatrywać w wielu różnych aspektach, wśród których niebagatelną rolę odgrywa wrażenie użytkownika, czy — według niego — aplikacja jest szybka, czy wolna. Jeśli jest szybka, nie przejmuje się tym (aczkolwiek my pewnie tak), że nasze serwery gonią ostatkiem sił. Z drugiej jednak strony, użytkownik dysponujący słabej jakości łączem internetowym może uważać, że nasza aplikacja działa powoli nawet wtedy, gdy nasze serwery działają bez zarzutu. Oczywiście, nie mamy żadnego wpływu na jakość łącza internetowego, z którego korzystają użytkownicy, a w związku z tym, także na to, jakie wrażenie odnoszą, używając naszej aplikacji. Niemniej jednak ...

Get Rails. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.