Rozdział 15. Grafika

15.0. Wprowadzenie

Większość stron internetowych, bez względu na to, jak są ciekawe i mądre, opiera się na tekście i obrazach. Dynamiczne aplikacje sieciowe wykonują jakiegoś rodzaju przetwarzanie, kreując część treści w locie. Logiczne wydaje się, że niektóre z tych aplikacji będą potrzebowały także możliwości tworzenia i przetwarzania grafiki. Na szczęście, dla programistów Rails liczba narzędzi do obsługi danych wizualnych cały czas rośnie.

Przykładowo jedno z najlepszych narzędzi do przetwarzania obrazów ImageMagick jest w Ruby dostępne w postaci gema. W tym rozdziale napisano, jak zainstalować i używać RMagick, które umożliwia manipulowanie obrazkami i tworzenie interesujących efektów graficznych z poziomu aplikacji.

Przyjrzymy ...

Get Rails. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.