Rozdział 15. Grafika

15.0. Wprowadzenie

Większość stron internetowych, bez względu na to, jak są ciekawe i mądre, opiera się na tekście i obrazach. Dynamiczne aplikacje sieciowe wykonują jakiegoś rodzaju przetwarzanie, kreując część treści w locie. Logiczne wydaje się, że niektóre z tych aplikacji będą potrzebowały także możliwości tworzenia i przetwarzania grafiki. Na szczęście, dla programistów Rails liczba narzędzi do obsługi danych wizualnych cały czas rośnie.

Przykładowo jedno z najlepszych narzędzi do przetwarzania obrazów ImageMagick jest w Ruby dostępne w postaci gema. W tym rozdziale napisano, jak zainstalować i używać RMagick, które umożliwia manipulowanie obrazkami i tworzenie interesujących efektów graficznych z poziomu aplikacji.

Przyjrzymy ...

Get Rails. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.