Rozdział 8. i18n oraz L10n

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβ nichts von seiner eigenen. (Kto ignoruje obce języki, nie wie nic o swoim).

Goethe

Wraz z rozszerzaniem się zasięgu sieci WWW programiści zaczęli uznawać, że ich aplikacje muszą być dostosowywane do potrzeb nowych użytkowników, pochodzących z innych kultur. Internacjonalizacja to proces adaptacji oprogramowania w taki sposób, aby mogło być używane w wielu kulturach i w wielu lokalizacjach. Lokalizacja to z kolei proces modyfikacji produktu i tworzenia wersji dostosowanej do określonego języka, kraju lub lokalizacji.

Różnica między internacjonalizacją i lokalizacją może być nieostra i zmieniać się w różnych przypadkach. Jako prosty przykład rozważymy witrynę aplikacji społecznościowej. ...

Get Rails. Zaawansowane programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.