O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Python — zaawansowane funkcje

7.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale zajmiemy się bardziej zaawansowanymi możliwościami oferowanymi przez Pythona — skupimy się szczególnie na programowaniu obiektowym, odczycie i zapisie plików, obsłudze wyjątków, stosowaniu modułów i programowaniu sieciowym.

7.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki

Problem

Chcesz sformatować liczby tak, aby miały określoną liczbę cyfr po przecinku.

Rozwiązanie

Zastosuj łańcuch format. Możesz z niego skorzystać w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie:

>>> x = 1.2345678
>>> "x={:.2f}".format(x)
'x=1.23'
>>>

Omówienie

Łańcuch formatujący może zawierać zarówno tekst, jak i znaczniki umieszczone w nawiasach klamrowych ({}). Funkcja format może przyjąć dowolną liczbę parametrów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required