Rozdział 9. Podstawowy sprzęt elektroniczny

9.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale omówiono podstawowe informacje dotyczące konfiguracji i zastosowania złącza GPIO. Jest to interfejs wejścia i wyjścia znajdujący się na płytce Raspberry Pi. Złącze GPIO umożliwia podłączenie do Raspberry Pi różnych interesujących urządzeń elektronicznych.

9.1. Styki złącza GPIO

Problem

Chcesz podłączać urządzenia elektroniczne do złącza GPIO, ale nie wiesz, do czego służą styki tego złącza.

Rozwiązanie

W rzeczywistości istnieją 3 wersje złącza GPIO: dwie wersje 26-pinowego układu oryginalnego Raspberry Pi i układ 40-pinowy, który został wprowadzony wraz z modelami Raspberry Pi +.

Na rysunku 9.1 przedstawiono schemat aktualnego układu 40-pinowego, który wygląda tak samo ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.