Rozdział 1. Podłączanie i konfiguracja

1.0. Wprowadzenie

Kupując Raspberry Pi, tak naprawdę dokonujesz zakupu tylko gotowej płytki układu — nie posiada ona nawet zasilacza ani nie zainstalowano na niej systemu operacyjnego.

Receptury zawarte w tym rozdziale dotyczą konfigurowania oraz przygotowywania do pracy Twojego Raspberry Pi.

Do Raspberry Pi możesz podłączyć standardową klawiaturę oraz mysz (urządzenia te muszą być wyposażone w interfejs USB). Podłączenie ich jest dość proste i niczym się nie różni od podłączania tych urządzeń do komputera. Skoncentrujemy się na pewnych aspektach charakterystycznych dla Raspberry Pi.

1.1. Wybór modelu Raspberry Pi

Problem

Istnieje wiele modeli Raspberry Pi. Nie wiesz, który z nich wybrać.

Rozwiązanie

Wybór ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.