Rozdział 3. System operacyjny

3.0. Wprowadzenie

W rozdziale tym opisano wiele spraw związanych z systemem operacyjnym Linux, pod kontrolą którego działa Raspberry Pi. Wiele czynności w tym systemie wykonuje się za pomocą wiersza poleceń. Jeżeli przywykłeś do używania Windowsa lub macOS, rozpoczęcie pracy z Raspbianem może być małym szokiem. Jednak gdy się do niego przyzwyczaisz, odkryjesz, że praca z wierszem poleceń może być zaskakująco efektywna.

Tematem pierwszej receptury są proste operacje na plikach, takie jak przenoszenie plików, zmiana nazwy, kopiowanie i usuwanie plików w interfejsie graficznym, tak jak jest to robione w systemie Windows czy macOS.

3.1. Przenoszenie plików w interfejsie graficznym

Problem

Chcesz zarządzać plikami za ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.