Rozdział 8. Rozpoznawanie obrazów

8.0. Wprowadzenie

Rozpoznawanie obrazów (ang. computer vision — CV) pozwala Twojemu Raspberry Pi „widzieć”. W praktyce oznacza to, że Raspberry Pi potrafi analizować obraz, szukając zadanych obiektów, a nawet może rozpoznawać twarze i tekst.

Jeżeli połączysz Raspberry Pi z kamerą, która będzie dostarczać obrazy, otworzy się całe morze możliwości.

8.1. Instalacja programu SimpleCV

Problem

Chcesz zainstalować SimpleCV, program do rozpoznawania obrazów, na swoim Raspberry Pi.

Rozwiązanie

Aby zainstalować SimpleCV, najpierw zainstaluj wymagane pakiety, używając poniższych poleceń:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ipython python-opencv python-scipy
$ sudo apt-get install python-numpy python-setuptools ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.