Rozdział 10. Nawigacja i struktura w większych aplikacjach

Omówiliśmy już wiele elementów układanki, możesz więc złożyć wszystko w całość i tworzyć swoje aplikacje w React Native. Do tej pory zajmowaliśmy się krótkimi przykładami. W tym rozdziale zobaczysz strukturę większej aplikacji. Omówimy wykorzystywanie <StackNavigation> z biblioteki react-navigation do obsługi przechodzenia między różnymi ekranami aplikacji.

Aplikacja z tego rozdziału będzie wykorzystana również w rozdziale 11., w którym dowiesz się, jak wykorzystać bibliotekę Redux do zarządzania stanami w Twojej aplikacji.

Aplikacja z fiszkami

W tym rozdziale stworzymy aplikację z fiszkami pozwalającą użytkownikowi tworzyć i przeglądać talie kart. Będzie to program nieco bardziej skomplikowany ...

Get React Native now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.