Rozdział 5. Style

Świetnie jest umieć tworzyć funkcjonalne aplikacje, ale nie zajedziesz daleko bez nadania im efektownego wyglądu! W rozdziale 3. stworzyłeś aplikację Pogodynka z wykorzystaniem prostych stylów. Co prawda dało Ci to ogólny pogląd na użycie stylów w React Native, ale pominęliśmy wiele szczegółów. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej działaniu stylów w React Native. Dowiesz się, jak tworzyć arkusze stylów i zarządzać nimi, oraz poznasz szczegóły zasad implementacji CSS dla React Native. Pod koniec tego rozdziału będziesz swobodnie tworzył style swoich komponentów i aplikacji.

Jeśli chcesz współdzielić style React Native z aplikacjami internetowymi, to podpowiadam, że projekt React Style1 na GitHubie (https://github.com/js-next/react-style ...

Get React Native now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.