Rozdział 12. React i serwer

Do tej pory za pomocą Reacta budowaliśmy małe aplikacje, które działały całkowicie w przeglądarce WWW. Dane były zbierane w przeglądarce i zapisywane w jej magazynie danych. To ma sens, ponieważ React jest warstwą widoku i ma na celu wygenerowanie interfejsu użytkownika. Jednak większość aplikacji wymaga istnienia przynajmniej jakiegoś backendu i musimy zrozumieć, w jaki sposób zorganizować aplikacje pod kątem serwera.

Nawet jeśli posiadasz aplikację klienta, która w całości opiera się na usługach w chmurze zapewniających backend, i tak musisz pobierać i wysyłać dane do tych usług. Istnieją określone miejsca, w których powinny odbywać się te operacje, oraz dostępne są biblioteki, które mogą pomóc w uporaniu się z opóźnieniami ...

Get React od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.