O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Proces tworzenia responsywnej strony

Znajomość poszczególnych części responsywnej strony to jedno, a umiejętność zebrania wszystkiego w całość i utworzenia kompletnej strony to zupełnie co innego.

W tym rozdziale przyjrzymy się procesowi tworzenia responsywnej strony, począwszy od przeprowadzenia badań nad użytkownikami i strategią doboru treści, poprzez projektowanie tekstowe, szkicowanie i tworzenie responsywnych prototypów stron.

Poznasz wzorce stylów i inne nowe metody projektowania stron, będące alternatywą dla nieresponsywnych projektów o stałej szerokości, tworzonych w takich narzędziach, jak Photoshop.

Na końcu rozdziału omówione są sposoby propagowania responsywnych stron zarówno wśród użytkowników, jak i współpracowników oraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required