O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Zapewnianie responsywności

Im dłużej pracujemy nad projektami związanymi z WWW, tym łatwiej możemy zauważyć, ile prawdy jest w powiedzeniu, że jedynym pewnikiem są zmiany. Widzieliśmy już, jak zmieniały się używane języki programowania, wzorce projektowe, popularność przeglądarek, a ostatnio urządzenia używane do przeglądania zasobów internetu oraz kierunki ewolucji aplikacji sieciowych. I to właśnie ta ostatnia zmiana wymusza projektowanie responsywnych stron WWW (ang. responsive web design, w skrócie RWD; choć używane jest także określenie elastyczne strony WWW) — podejście do sposobu projektowania stron WWW w znacznej mierze dotyczące działań użytkownika.

Zmiany zachodzące w urządzeniach, których używamy, nie są niczym nowym, inne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required