Rozdział 6. Protokół OSPF

Zarówno protokół OSPF (ang. Open Shortest Path First — otwarty protokół z wybieraniem najpierw najkrótszej ścieżki), jak i protokół RIP (ang. Routing Information Protocol) są wewnętrznymi protokołami routingu zaprojektowanymi dla sieci znajdujących się w obrębie pojedynczego systemu autonomicznego, ale na tym podobieństwa między nimi się kończą. Protokół OSPF używa całkowicie innego algorytmu i jest protokołem stanu łącza, podczas gdy RIP jest protokołem wektora odległości. W poprzednim rozdziale RIP został ukazany jako prosty, ale niezawodny protokół. Jednakże limit dotyczący całkowitego rozmiaru sieci i mała szybkość konwergencji ograniczyły zakres wdrożeń protokołu RIP. Kiedy topologie sieciowe rozrastają się powyżej ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.