Metody

Metody umożliwiają grupowanie instrukcji oraz wyrażeń programistycznych w jednym miejscu, by dało się je wykorzystywać w sposób wygodny i w miarę potrzeby — również powtarzalny. Większość operatorów z języka Ruby jest także metodami. Poniżej znajduje się prosta definicja metody o nazwie hello utworzonej z wykorzystaniem słów kluczowych def oraz end:

def hello
   puts "Witaj świecie!"
end

hello # => Witaj świecie!

Definicję metody można usunąć za pomocą undef:

undef hello # usuwa definicję metody o nazwie hello

hello # teraz należy spróbować wywołać tę metodę
NameError: undefined local variable or method 'hello' for
main:Object from (irb):11 from ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.