Metody

Metody umożliwiają grupowanie instrukcji oraz wyrażeń programistycznych w jednym miejscu, by dało się je wykorzystywać w sposób wygodny i w miarę potrzeby — również powtarzalny. Większość operatorów z języka Ruby jest także metodami. Poniżej znajduje się prosta definicja metody o nazwie hello utworzonej z wykorzystaniem słów kluczowych def oraz end:

def hello
   puts "Witaj świecie!"
end

hello # => Witaj świecie!

Definicję metody można usunąć za pomocą undef:

undef hello # usuwa definicję metody o nazwie hello

hello # teraz należy spróbować wywołać tę metodę
NameError: undefined local variable or method 'hello' for
main:Object from (irb):11 from ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.