Pliki

W programach napisanych w języku Ruby możliwe jest wykonywanie operacji na katalogach plików (folderach) oraz samych plikach za pomocą metod z klas Dir i File. Dokumentacja tych klas znajduje się, odpowiednio, na stronach http://www.ruby-doc.org/core/classes/Dir.html oraz http://www.ruby-doc.org/core/classes/File.html. Można na przykład zmienić katalog (wykorzystując ścieżkę bezwzględną), a następnie przechować wartość ścieżki katalogu w zmiennej, jak poniżej:

Dir.chdir( "/Users/penelope" )
home = Dir.pwd # => "/Users/penelope/"
p home # => "/Users/penelope"

Jeśli niezbędny jest katalog, można go utworzyć za pomocą mkdir. Później można go usunąć za pomocą rmdir (lub delete, synonimu rmdir):

Dir.mkdir( "/Users/herman/sandbox" )
Dir.rmdir( "/Users/herman/sandbox ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.