Klasa String

Obiekt String w języku Ruby przechowuje oraz przetwarza dowolną sekwencję jednego bądź większej liczby bitów zazwyczaj reprezentujących znaki odpowiadające językowi ludzkiemu. Ruby ma wbudowaną klasę o nazwie String definiującą metody wykorzystywane często w programowaniu w tym języku. Metody te zostały wymienione na końcu tego podrozdziału. Poniżej znajduje się opis możliwości języka Ruby w zakresie łańcuchów znaków.

Podstawianie wyrażeń

Podstawianie wyrażeń jest sposobem osadzania wartości dowolnego wyrażenia Ruby w łańcuchu znaków za pomocą #{ oraz }:

x, y, z = 12, 36, 72

puts "Wartość x wynosi #{ x }."
puts "Suma x oraz y wynosi #{ x + y }."
puts "Średnia tych trzech liczb wynosi #{ (x + y + z)/3 }."

Łańcuchy znaków z ogranicznikami ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.