Klasa Array

Klasa Array jest jedną z wbudowanych klas języka Ruby. Tablica (ang. array) to zwięzły, uporządkowany zbiór obiektów. Tablice w Ruby mogą przechowywać obiekty, takie jak String, Integer, Fixnum, Hash, Symbol, a nawet inne obiekty Array. W tablicach można przechowywać wszystkie obiekty, jakie utworzy język Ruby. Każdy element w tablicy powiązany jest z indeksem; do każdego elementu można się również odnieść za pomocą jego indeksu. Elementy tablicy są automatycznie indeksowane (numerowane) za pomocą liczb całkowitych klasy Fixnum, rozpoczynając od zera. Kolejne numery nadawane są poprzez dodanie do poprzedniego indeksu liczby jeden dla każdego kolejnego elementu. W pewnych okolicznościach można się odnieść do ostatniego elementu tablicy ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.