Słowniczek

akcesor

Akcesor (ang. accessor) to metoda dostępu do danych w klasie, która zazwyczaj jest niedostępna w inny sposób. Nazywana również metodą getter oraz setter.

Ajax

Początkowo skrót od Asynchronous JavaScript and XML. Technika projektowania stron internetowych wykorzystująca obiekt XMLHttpRequest do ładowania danych (często niewielkich fragmentów informacji) do strony internetowej bez wymagania odświeżenia całej strony z serwera.

alias

Wykorzystując słowo kluczowe Ruby alias, można podać alias do metody, operatora bądź stałej globalnej, określając starą oraz nową nazwę.

ARGF

Strumień wejścia-wyjścia pozwalający na dostęp do wirtualnego połączenia wszystkich plików podanych w wierszu poleceń bądź standardowych danych wejściowych, jeśli nie ...

Get Ruby. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.