Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki

Przez stulecia rusztowania pomagały budowniczym w budowie i wykańczaniu wznoszonych budynków. Programiści również korzystają z tymczasowego kodu rusztowania tworzącego wstępne ramy i podstawowy mechanizm aplikacji do czasu, aż gotowy będzie właściwy kod aplikacji. Rails automatyzuje proces tworzenia rusztowań bardzo ułatwiając budowanie aplikacji we wstępnej fazie.

W Rozdział 1. pokazaliśmy, jak Rails wykorzystuje tablicę z parametrami do przekształcenia prostego wywołania Rails w wywołanie akcji w kontrolerze. Zbudowaliśmy w nim również bardzo proste widoki. W tym rozdziale rozpoczniemy budowę bardziej zaawansowanej aplikacji, o nazwie Photo Share, która będzie mogła być użyta do zarządzania fotografiami. ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.