Rozdział 2. Liczby

Liczby mają tak fundamentalne znaczenie dla obliczeń komputerowych, jak oddychanie dla ludzkiego życia. Nawet programy zdające się nie mieć nic wspólnego z matematyką i tak muszą wykonywać rozmaite operacje „liczbowe”, jak zliczanie elementów struktury, wyświetlanie średniego czasu wykonania czy symulowanie losowego zachowania. Ruby znacznie ułatwia programiście operowanie liczbami, pozwalając mu w większym stopniu skoncentrować się na istocie rozwiązywanego problemu.

Odwiecznym problemem programistycznym są różne implementacje „liczb” w językach programowania, optymalizowane pod kątem różnych zastosowań: 32-bitowe liczby całkowite, liczby zmiennopozycyjne itp. Ruby w dużym stopniu skrywa te subtelności przed programistą, ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.