Rozdział 5. Hasze

Hasze (zwane niekiedy tablicami skojarzeniowymi lub tablicami asocjacyjnymi)[32] i tablice stanowią dwa podstawowe środki agregacji danych w większości nowoczesnych języków programowania. Podstawowy interfejs hasza podobny jest do interfejsu tablicowego. Jedną z podstawowych cech odróżniających tablice od haszów jest sposób identyfikowania ich elementów: podczas gdy elementy tablicy identyfikowane są indeksami w postaci (kolejnych) liczb całkowitych, elementy hasza mogą być identyfikowane za pomocą dowolnych obiektów.

Tablice i łańcuchy obecne są w językach programowania od dziesięcioleci, natomiast wbudowana obsługa haszów jest wynalazkiem stosunkowo niedawnym. Musiała się jednak w końcu pojawić, ze względu na ogromną ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.