Rozdział 15. Projektowanie aplikacji internetowych: Ruby on Rails

Ruby on Rails to bez wątpienia najbardziej fascynujący element języka Ruby. To właśnie tej technologii język Ruby zawdzięcza wydostanie się z mroków tajemniczości, wynikającej z jego japońskiej genealogii. Żaden inny język programowania nie udostępnia tak prostego środowiska projektowania aplikacji internetowych, które jednocześnie daje dostęp do bogatego wspólnego dorobku programistów programujących w tym języku[99]. W tym rozdziale zademonstrowano podstawowe zasady użycia środowiska Rails (na przykład w „15.6. Integracja baz danych z aplikacjami Rails”), pokazano sposoby implementacji popularnych wzorców aplikacji internetowych („15.4. Przekierowania do innych lokalizacji” ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.