4.7. Zabezpieczanie tablic przed utratą posortowania

Problem

Chcielibyśmy mieć pewność, że w posortowanej tablicy zachowana zostanie kolejność elementów zgodna z kryterium sortowania, nawet po zmianie wartości niektórych elementów lub dodaniu nowych.

Rozwiązanie

Należy zdefiniować subklasę klasy Array i przedefiniować wszystkie metody, które skutkować mogą dodawaniem do tablicy nowych elementów lub zmianą wartości elementów obecnych już w tablicy. W nowej implementacji element o nowej wartości wstawiany był na pozycję wynikającą z kryterium sortowania.

Jak się za chwilę przekonamy, lista metod, o których mowa powyżej, jest dość długa. Można jednak zrezygnować z przedefiniowywania tych metod, co do których mamy pewność, że nie zostaną ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.