4.9. Sortowanie elementów tablicy według częstości występowania

Problem

Chcemy posortować tablicę w taki sposób, by elementy o wartościach powtarzających się najrzadziej znalazły się blisko jej początku.

Rozwiązanie

Należy zbudować histogram występowania poszczególnych wartości w tablicy, po czym użyć go jako tablicy przeglądowej w połączeniu z metodą sort_by.

W poniższym przykładzie elementy sortowane są według liczby powtórzeń wartości, poczynając od wartości unikalnych lub powtarzających się najrzadziej. Kolejność obiektów o tej samej liczbie powtórzeń wartości wyznaczana jest na podstawie zwykłego porównania tych obiektów.

module Enumerable def sort_by_frequency histogram = inject(Hash.new(0)) { |hash, x| hash[x] += 1; hash} sort_by ...

Get Ruby. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.