12.4. Tworzenie wykresów

Problem

Chcemy utworzyć wykres na podstawie zbioru danych, zazwyczaj liniowy, słupkowy bądź kołowy.

Rozwiązanie

Można w tym celu skorzystać z biblioteki Gruff napisanej przez Geoffreya Crosenbacha. Należy zainstalować gem gruff i utworzyć obiekt Gruff odpowiadający typowi wykresu (na przykład Gruff::Line, Gruff::Bar lub Gruff::Pie). Z wykresem należy powiązać zbiór danych poprzez przekazanie etykiety i tablicy punktów.

Poniżej zamieszczono kod wykresu porównującego czasy działania różnego rodzaju algorytmów:

require 'rubygems'
require 'gruff'

g = Gruff::Line.new(600)       # Szerokość wykresu wynosi 600 pikseli.
g.title = 'Liczba uruchomien algorytmu'[73] g.theme_37signals # Moim zdaniem najlepiej wyglądający motyw. ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.