13.12. Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem biblioteki Og

Podziękowania dla Mauro Cicio

Problem

Chcemy zapisywać dane w bazie danych i korzystać z nich bez używania języka SQL.

Rozwiązanie

Można skorzystać z biblioteki Og (ObjectGraph) dostępnej w postaci gemu og. O ile w przypadku biblioteki ActiveRecord kluczową rolę w definiowaniu mapy obiektowo-relacyjnej odgrywa baza danych, tak w przypadku biblioteki Og rolę tę odgrywa język Ruby. W przypadku korzystania z biblioteki ActiveRecord najpierw definiuje się schemat bazy danych, a biblioteka decyduje o tym, jaka powinna być postać obiektów. W przypadku biblioteki Og programista definiuje obiekty języka Ruby, a biblioteka zajmuje się tworzeniem schematu bazy danych.

Jedynym ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.