13.14. Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem biblioteki ActiveRecord

Problem

Chcemy zabezpieczyć się przed możliwością przedostawania się niepoprawnych danych do obiektów danych biblioteki ActiveRecord niezależnie od tego, czy źródłem błędnych danych są użytkownicy, czy nieprawidłowy kod.

Rozwiązanie

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z metod zdefiniowanych w module ActiveRecord ::Validations. Każda z tych metod (validates_length_of, validates_presence_of itp.) wykonuje jeden rodzaj sprawdzania poprawności. Z metod tych można skorzystać w celu zadeklarowania ograniczeń dla danych zapisanych w polach obiektów.

Spróbujmy wprowadzić kod sprawdzający poprawność dla klasy Comment w aplikacji weblog, którą po raz pierwszy ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.