14.19. Uruchamianie serwletów WEBrick

Podziękowania dla Johna-Masona Shackelforda

Problem

Chcemy osadzić serwer w aplikacji Ruby. Projekt nie jest tradycyjną aplikacją internetową lub jest zbyt prosty, by warto było używać środowisk takich jak Rails czy Nitro.

Rozwiązanie

Można napisać własny serwlet dla serwera WWW WEBrick zaimplementowanego w języku Ruby i dołączonego do standardowej biblioteki[98].

Aby skonfigurować serwer WEBrick, należy utworzyć egzemplarz klasy HTTPServer i zamontować serwlety. Domyślny serwlet — FileHandler — działa tak, jak „normalny” serwer WWW: serwuje przestrzeń URL odpowiadającą katalogowi na dysku. Obiekt deleguje żądania plików *.cgi do obiektu CGIHandler, renderuje pliki *.rhtml za pomocą ERb, wykorzystując ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.