14.7. Czytanie poczty z wykorzystaniem protokołu POP3

Podziękowania dla Johna Wellsa

Problem

Chcemy połączyć się z serwerem POP w celu odczytania bądź przetwarzania zapisanych tam wiadomości pocztowych.

Rozwiązanie

Pakiet net/pop.rb napisany przez Minero Aoki jest częścią standardowej biblioteki języka Ruby. Pakiet ten zapewnia bazę do tworzenia aplikacji pocztowych korzystających z protokołu POP (Post Office Protocol). Podobnie jak w poprzedniej recepturze dotyczącej protokołu IMAP, przeanalizujemy kilka popularnych sposobów dostępu do serwera pocztowego z wykorzystaniem interfejsu API protokołu POP.

Dla potrzeb tej receptury założymy, że mamy dostęp do serwera POP3 działającego pod adresem poczta.mojhost.pl w standardowym dla protokołu ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.