15.16. Generowanie formularzy do modyfikowania obiektów modelu

Problem

Chcemy zdefiniować akcje, które umożliwią użytkownikom tworzenie lub modyfikowanie obiektów zapisanych w bazie danych.

Rozwiązanie

Spróbujmy utworzyć prosty model, a następnie zdefiniować dla niego formularze. Oto kod MySQL tworzący tabele par klucz-wartość:

use mywebapp_development;
DROP TABLE IF EXISTS items;
CREATE TABLE `items` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(255) NOT NULL default '',
  `value` varchar(40) NOT NULL default '[empty]',
  PRIMARY KEY (`id`)
);

Następnie, z wiersza polecenia, tworzymy klasę modelu wraz ze sterownikiem i widokami:

$ ./script/generate model Item exists app/models/ exists test/unit/ exists test/fixtures/ create app/models/item.rb ...

Get Ruby. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.