15.20. Automatyczne wysyłanie komunikatów o błędach pocztą elektroniczną

Problem

Chcemy otrzymać wiadomość e-mail z opisem błędu za każdym razem, kiedy któryś z naszych użytkowników napotka błąd aplikacji.

Rozwiązanie

Błedy występujące podczas działania aplikacji są przesyłane do metody ActionController::Base#log_error. W przypadku skonfigurowania modułu pocztowego (tak, jak pokazano w „15.19. Przesyłanie wiadomości pocztowych za pomocą aplikacji Rails”) można przeciążyć tę metodę tak, by komunikaty o błędach były przesyłane pocztą elektroniczną pod wskazany adres. Kod tej metody powinien wówczas przyjąć następującą postać:

class ApplicationController < ActionController::Base private def log_error(exception) super Notification.deliver_error_message(exception, ...

Get Ruby. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.