15.7. Reguły pluralizacji

Problem

Chcemy poznać i dostosować do własnych potrzeb reguły automatycznego tworzenia liczby mnogiej rzeczowników, obowiązujące w środowisku Rails.

Rozwiązanie

Mechanizm pluralizacji środowiska Rails można wykorzystywać w dowolnej części aplikacji, jednak biblioteka ActiveRecord to jedyny istotny element środowiska Rails, w którym pluralizacja jest wykonywana automatycznie. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku użycia biblioteki ActiveRecord nazwy tabel powinny być podane w postaci rzeczowników w liczbie mnogiej, natomiast odpowiadające im klasy powinny być odpowiednikami tych rzeczowników w liczbie pojedynczej.

A zatem nazwy klas modelu zawsze powinny być rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Środowisko Rails ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.