17.7. Jak pisać testy modułowe?

Podziękowania dla Steve’a Arneila

Problem

Chcemy napisać kilka testów modułowych oprogramowania w celu zagwarantowania jego poprawności w chwili bieżącej i w przyszłości.

Rozwiązanie

Można wykorzystać Test::Unit — środowisko testów modułowych języka Ruby wchodzące w skład standardowej biblioteki Ruby. Przeanalizujmy prostą klasę umożliwiającą zapisywanie nazwiska osoby. W klasie Person zamieszczonej poniżej zapisano imię, nazwisko i wiek osoby. Pełne nazwisko osoby jest dostępne jako wartość obliczana. Poniższy kod można umieścić w skrypcie Ruby pod nazwą app/person.rb:

# app/person.rb class Person attr_accessor :first_name, :last_name, :age def initialize(first_name, last_name, age) raise ArgumentError, ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.