1.11. Zarządzanie białymi znakami

Problem

Łańcuch zawiera zbyt dużo lub zbyt mało białych znaków, bądź użyto w nim niewłaściwych białych znaków.

Rozwiązanie

Za pomocą metody strip można usunąć białe znaki z początku i końca łańcucha.

" \tWhitespace at beginning and end. \t\n\n".strip
# => "Whitespace at beginning and end."

Metody ljust, rjust i center dokonują (odpowiednio) wyrównania łańcucha do lewej strony, wyrównania do prawej oraz wyśrodkowania:

s = "To jest napis."      # => "To jest napis."
s.center(30) =>        # => "    To jest napis.    "
s.ljust(30) =>         # => "To jest napis.        "
s.rjust(30) =>         # => "        To jest napis."

Za pomocą metody gsub, w połączeniu z wyrażeniami regularnymi, można dokonywać zmian bardziej zaawansowanych, na przykład zastępować ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.