1.9. Przetwarzanie poszczególnych słów łańcucha

Problem

Należy wydzielić z łańcucha jego kolejne słowa i dla każdego z tych słów wykonać pewną czynność.

Rozwiązanie

Najpierw należy zastanowić się nad tym, co rozumiemy pod pojęciem „słowa” w łańcuchu. Co oddziela od siebie sąsiednie słowa? Tylko białe znaki, czy może także znaki interpunkcyjne? Czy „taki-to-a-taki” to pojedyncze słowo, czy może cztery słowa? Te i inne kwestie rozstrzyga się jednoznacznie, definiując wyrażenie regularne reprezentujące pojedyncze słowo (kilka przykładów takich wyrażeń podajemy poniżej w Dyskusji).

Wspomniane wyrażenie regularne należy przekazać jako parametr metody String#scan, która tym samym dokona podzielenia łańcucha na poszczególne słowa. Prezentowana ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.