6.16. Przekierowywanie standardowego wejścia i standardowego wyjścia

Problem

Aplikacja odczytuje dane ze standardowego wejścia, wypisując wyniki na standardowe wyjście i standardowy strumień komunikatów o błędach. Chcemy te standardowe obiekty wejścia-wyjścia zastąpić własnymi, utworzonymi w ramach sesji interpretera Ruby.

Rozwiązanie

Wspomniane strumienie standardowe reprezentowane są przez trzy zmienne globalne, (odpowiednio) $stdin, $stdout i $stderr. Każdej z tych zmiennych możemy przypisać dowolny obiekt IO (na przykład plik lub gniazdo), zastępując w ten sposób ich standardowe przyporządkowania.

Poniższy przykład stanowi ilustrację tego, jak można przekierować dane, wyprowadzane przez metody jądra (Kernel) na standardowe wyjście. ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.