6.9. Losowy wybór wiersza z pliku

Problem

Chcemy dokonać losowego wyboru wiersza z pliku, bez ładowania całej jego zawartości do pamięci.

Rozwiązanie

Uruchamiamy iterację po wierszach pliku, dając każdemu z nich losową szansę wyboru:

module Enumerable
 def random_line
  selected = nil
  each_with_index { |line, lineno| selected = line if rand < 1.0/lineno }
  return selected.chomp if selected
 end
end

# Tworzenie pliku zawierającego 1000 wierszy
open('random_line_test', 'w') do |f|
 1000.times { |i| f.puts "Wiersz #{i}" }
end

# Losowy wybór wiersza z pliku
f = open('random_line_test')
f.random_line                  # => "Wiersz 562"
f.random_line                  # => nil
f.rewind
f.random_line                  # => "Wiersz 201"

Dyskusja

Najbardziej oczywisty wariant losowania wiąże się ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.