2.1. Przekształcanie łańcucha w liczbę

Problem

Mając łańcuch przedstawiający reprezentację jakiejś liczby, należy stworzyć tę liczbę — całkowitą lub zmiennopozycyjną.

Rozwiązanie

Do przekształcenia łańcucha w równoważną postać całkowitoliczbową można wykorzystać metodę String#to_i, zaś w równoważną liczbę zmiennopozycyjną — metody String#to_f.

'400'.to_i           # => 400
'3.14'.to_f           # => 3.14
'1.602e-19'.to_f        # => 1.602e-19

Dyskusja

W przeciwieństwie do Perla i PHP, język Ruby nie dokonuje automatycznej konwersji łańcucha na równoważną mu liczbę. Konwersję tę trzeba wykonać w sposób jawny — należy bowiem określić sposób jej przeprowadzenia.

Metody to_i oraz to_f nie są jedynymi metodami konwertującymi łańcuch na liczbę. Gdy łańcuch zawiera ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.