Dodatek A. Leksykon języka Ruby

Materiały dotyczące języka Ruby zostały tu zgromadzone dla wygody Czytelnika. Niniejszy dodatek zawiera informacje o: opcjach interpretera, słowach zastrzeżonych (słowach kluczowych), znakach ucieczki, wstępnie zdefiniowanych zmiennych, stałych globalnych, wyrażeniach regularnych, dyrektywach rozpakowywania klasy String, dyrektywach pakowania klasy Array, flagach i polach dla metody sprintf, testach plików z Kernel#tests, dyrektywach formatowania czasu, opcjach narzędzia RDoc i opcjach Rake.

Interpreter języka Ruby

Składnia polecenia interpretera Ruby wygląda następująco:

ruby [opcje] [--] [nazwa pliku programu] [argumenty]

Opcje wiersza polecenia:

-0[liczba_ósemkowa]

Wybór separatora rekordów (\0 jeśli nie zostanie podany ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.