O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Leksykon języka Ruby

Materiały dotyczące języka Ruby zostały tu zgromadzone dla wygody Czytelnika. Niniejszy dodatek zawiera informacje o: opcjach interpretera, słowach zastrzeżonych (słowach kluczowych), znakach ucieczki, wstępnie zdefiniowanych zmiennych, stałych globalnych, wyrażeniach regularnych, dyrektywach rozpakowywania klasy String, dyrektywach pakowania klasy Array, flagach i polach dla metody sprintf, testach plików z Kernel#tests, dyrektywach formatowania czasu, opcjach narzędzia RDoc i opcjach Rake.

Interpreter języka Ruby

Składnia polecenia interpretera Ruby wygląda następująco:

ruby [opcje] [--] [nazwa pliku programu] [argumenty]

Opcje wiersza polecenia:

-0[liczba_ósemkowa]

Wybór separatora rekordów (\0 jeśli nie zostanie podany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required