Rozdział 29. Radzenie sobie z zakłóceniami

Autor: Dave O’Connor
Redakcja: Diane Bates

„Obciążenie operacyjne” w odniesieniu do złożonych systemów to praca, jaką trzeba wykonać, aby zapewnić funkcjonowanie systemu. Na przykład jeśli masz samochód, stale musisz go serwisować (lub komuś za to płacić), dolewać benzyny i wykonywać inne regularne prace konfiguracyjne, aby pojazd pełnił swoje funkcje.

Każdy złożony system jest tak niedoskonały jak jego twórcy. W trakcie zarządzania obciążeniem operacyjnym związanym z tymi systemami pamiętaj, że ich autorzy też są niedoskonałymi maszynami.

Obciążenie operacyjne w zarządzaniu złożonymi systemami przyjmuje wiele form. Niektóre z nich są bardziej oczywiste ...

Get Site Reliability Engineering now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.