Rozdział 11. Interfejsy API

Sukces większości projektów jest ściśle uzależniony od tego, ilu użytkowników zdecyduje się korzystać z naszej aplikacji (chyba że pracujemy w jakimś bardzo specyficznym modelu biznesowym). Wielu inżynierów zapomina, że w przeciwieństwie do nich przeciętny użytkownik nie spędza całego dnia przed monitorem i nie zajmuje się wyłącznie przeglądaniem stron internetowych ani sprawdzaniem poczty. Jeśli więc chcemy osiągnąć sukces, powinniśmy zaoferować użytkownikom możliwie wiele wygodnych sposobów uzyskiwania dostępu do danych i funkcjonalności naszego systemu.

Strony WWW nie muszą być jedynym medium udostępniania naszych danych — równie dobrze możemy korzystać z innych wektorów wyjściowych. Każdą wiadomość poczty elektronicznej ...

Get Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.