Rozdział 13. Zapytania hierarchiczne

W niniejszym rozdziale przeanalizujemy receptury związane z wyrażaniem relacji hierarchicznych, które mogą występować w przetwarzanych danych. Podczas pracy z tego rodzaju danymi często okazuje się, że ich pozyskiwanie i prezentowanie (w formie hierarchicznej) jest dużo trudniejsze niż zapisywanie w bazie.

Choć minęło zaledwie kilka lat od wprowadzenia w MySQL rekurencyjnych wyrażeń CTE (tzw. wspólne wyrażenia tablicowe, od ang. common table expressions), upowszechniły się one i są dostępne właściwie we wszystkich systemach relacyjnych baz danych. Co więcej, stały się one powszechnie stosowanym standardem, jeśli chodzi o zapytania hierarchiczne, w tym rozdziale zaś będziemy z nich robić częsty użytek w recepturach ...

Get SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.