Rozdział 1. Odczytywanie rekordów

W niniejszym rozdziale skupimy się na podstawowych wyrażeniach SELECT. Opanowanie podstaw jest ważne, gdyż wiele omówionych w tym rozdziale zagadnień przewija się nie tylko w trudniejszych recepturach, ale też w codziennej pracy z językiem SQL.

1.1. Odczytywanie wszystkich wierszy i kolumn tabeli

Problem

Dysponujemy tabelą bazy danych i chcemy się zapoznać ze wszystkimi zawartymi w niej danymi.

Rozwiązanie

Należy użyć dla interesującej nas tabeli wyrażenia SELECT ze znakiem specjalnym gwiazdki (*):

1 select *
2   from emp

Omówienie

Znak gwiazdki (*) ma w języku SQL znaczenie specjalne. Użycie tego znaku w wyrażeniu SELECT spowoduje zwrócenie wszystkich kolumn wskazanej tabeli. Ponieważ w prezentowanym rozwiązaniu ...

Get SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.