Rozdział 4. Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie

W poprzednich rozdziałach skupialiśmy się na podstawowych technikach konstruowania zapytań. Zadaniem tych zapytań było uzyskiwanie takich czy innych informacji składowanych w bazie danych. W niniejszym rozdziale zajmiemy się następującymi obszarami:

  • wstawianiem nowych rekordów do istniejących tabel bazy danych,
  • aktualizowaniem istniejących rekordów,
  • usuwaniem rekordów, których już nie potrzebujemy.

Aby ułatwić odnajdywanie w tym rozdziale potrzebnych receptur, podzieliliśmy je na trzy grupy: wszystkie receptury dotyczące wstawiania danych przedstawiono na początku rozdziału, receptury związane z aktualizacją danych zajmują środkową część rozdziału, na jego końcu zaś zamieszczono receptury opisujące ...

Get SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.