O'Reilly logo

Stockfotografie by Robert Kneschke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

h ^mfqbi
OPV
pql`hclqldo^cfb
17
_áäÇ~ìëï~Üä
OQM
pql`hclqldo^cfb
_áäÇ~ìëï~Üäh~éáíÉä=NT
tÉåå=å~ÅÜ= ÉáåÉã=cçíçëÜççíáåÖ=ÇáÉ=_áäÇÉê=ÑÉêíáÖ=ëáåÇI= ãëëÉå= páÉ= ~å=ÇÉå
`çãéìíÉêK= ^ã= ÉáåÑ~ÅÜëíÉå= áëí= Ç~ë= ãáí= ÉáåÉã= h~êíÉåäÉëÉÖÉê®í= îá~= rp_J
^åëÅÜäìëëK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=ãáê=áå=ãÉáåÉå=`çãéìíÉê=ÖäÉáÅÜ=ÉáåÉå=h~êíÉåäÉëÉê=ÉáåJ
Ä~ìÉå=ä~ëëÉåK=bë=ëçääíÉ=Ç~ê~ìÑ=ÖÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëçïçÜä=`çãéìíÉê=~äë
~ìÅÜ=ÇáÉ=ÉñíÉêåÉå=i~ìÑïÉêâÉ=ìåÇ=h~êíÉåäÉëÉÖÉê®íÉ=ÇÉå=rp_JPKMJpí~åÇ~êÇ
ìåíÉêëííòÉåK
aáÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ÇÉê=cçíçë=îçå=ÇÉê=h~ãÉê~=ãáí=h~ÄÉä=áëí=~ìÅÜ=ãÖäáÅÜI=Ç~ìJ
Éêí=~ÄÉê=ä® åÖÉê=ìåÇ=ÄÉä~ëíÉí=ÇÉå=^ââì=ÇÉê=h~ãÉê~K=báåÉ=íÉìêÉ=s~êá~åíÉ=áëí
Ç~ë=hçéáÉêÉå=ÇÉê=cçíçë=ÄÉê=ti^k=ÇáêÉâí=~å=ÇÉå=oÉÅÜåÉê=ÄÉáã=cçíçÖê~ÑáÉJ
êÉåK= _áääáÖÉê= ÖÉÜí= Ç~ë= ãáí= ÇÉã= ÊíÉíÜÉêÉÇ= ëÜççíáåÖÂI= ÄÉá= ÇÉã= ÇáÉ= h~ãÉê~
ÇìêÅÜ=Éáå=h~ÄÉä=ãáí=ÇÉã=`çãéìíÉê=îÉêÄìåÇÉå=áëí=ìåÇ=îçã=`çãéìíÉê=~ìë
~ìëÖÉäëí=ïÉêÇÉå=â~ååK=a~ë=áëí=ëÉÜê=ÜáäÑêÉáÅÜ=Ñê=mêçÇìâíÑçíçë=ìåÇ=píáäääÉÄÉåI
~ÄÉê=Ñê=jÉåëÅÜÉå~ìÑå~ÜãÉå=ïÉÖÉå=ÇÉê=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉå=_ÉïÉÖìåÖëÑêÉáJ
ÜÉáí=åáÅÜí=ÉãéÑÉÜäÉåëïÉêíK
tÉåå=ÇÉê=åÉìÉ=cçíçJlêÇåÉê=áã=`çãéìíÉê=áëíI=ÄÉåÉååÉ=áÅÜ=áÜå=Éêëí=ã~ä=å~ÅÜ
ãÉáåÉã=pÅÜÉã~=ìãK=aáÉ=lêÇåÉêå~ãÉå=ÉåíÜ~äíÉå=ÄÉá=ãáê=áããÉê=îçêåÉ=Ç~ë
a~íìã=ìåÇ=ÜáåíÉå=ÇÉå=jçÇÉäJk~ãÉåK=_Éá=îáÉäÉå=jçÇÉäë=åÉÜãÉ=áÅÜ=ã~åÅÜJ
ã~ä=ëí~íí=ÇÉê=k~ãÉå=ÉáåÉ=pÜççíáåÖÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ïáÉ=ÊOMNM|MN|OU=cçíçëÉëJ
ëáçå=áã=pÅÜïáããÄ~ÇÂK=pç=ëáåÇ=ãÉáåÉ=lêÇåÉê=áããÉê=ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ=ëçêíáÉêíK
wìÉêëí=äëÅÜÉ=áÅÜ=~ääÉ=cçíçëI=ÇáÉ=íÉÅÜåáëÅÜ=åáÅÜí=ÖÉäìåÖÉå= ëáåÇ=Ó=îÉêï~ÅâÉäíI
ìåëÅÜ~êÑI= åáÅÜí= ãÉÜê= òì= êÉííÉåK= ÉêÇÉã= äëÅÜÉÅÜäÉáÅÜáÉIç~ë
jçÇÉä= îÉêëÉÜÉåíäáÅÜ= ÇáÉ= ^ìÖÉå= ÖÉëÅÜäçëëÉå= Ü~íI= áå= ÇáÉ= Ñ~äëÅÜÉ= oáÅÜíìåÖ
ëÅÜ~ìíI=ÇáÉ=jáãáâ=åáÅÜí=ëíáããí=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK=péêáÅÜW=^ääÉ=cçíçëI=ÇáÉ=áÅÜ=åáÉ
ÉáåÉê=^ÖÉåíìê=òÉáÖÉå=ïçääÉå=ïêÇÉK
a~åå=ëáÅÜÉêÉ=áÅÜ=ÇáÉ=cçíçë=~ ìÑ=ÉáåÉ=ÉñíÉêåÉ=cÉëíéä~ííÉI=Ç~ãáí=áÅÜ=ÇáÉ=lêáÖáJ
å~äÇ~íÉå=ãáåÇÉëíÉåë=áããÉê=~å=ò ïÉá=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= lêíÉå=Ü~ÄÉK=a~òì=ãÉÜê
áã=h~éáíÉä=Ê^êÅÜáîáÉêìåÖÂK
aÉå=oÉëí=ëÅÜ~ìÉ=áÅÜ=ãáê=ãáí=ÉáåÉã=mêçÖê~ãã=~åI=áå=ÇÉã=áÅÜ=ÇáÉ=_áäÇÉê=ã~êJ
âáÉêÉååÇçêíáÉêÉå~ååIìã=_ÉáëéáÉä=^ÇçÄÉ= _êáÇÖÉI= ^ÇçÄÉ=iáÖÜíêççãI
`~éíìêÉ= låÉ=ìK~K=eáÉê=ã~êâáÉêÉ=áÅÜ=ÇáÉ=ÄÉëíÉå=_áäÇÉê=~ìë=ÉáåÉê=pÉêáÉK=a~ÄÉá
~ÅÜíÉ= áÅÜ= Ç~ê~ìÑI= Ç~ëë= ÖÉåìÖ= ^ÄïÉÅÜëäìåÖ= òïáëÅÜÉå= eçÅÜÑçêã~íJ= ìåÇ
nìÉêÑçêã~íÑçíçëêáåëíåÇÅÜÖäáÅÜëí= îáÉäÉ= cçíçë= ãáí= ÇÉå= ÖäÉáÅÜÉå
oÉèìáëáíÉå=åÉÜãÉI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=^ìëë~ÖÉ=~ÄÉê=íêçíòÇÉã=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÖÉåìÖ
ëáåÇI= ìã= îçå= ÇÉå= _áäÇ~ÖÉåíìêÉå= åáÅÜí= ãáí= ÇÉê= _ÉÖêåÇìåÖwìÜåäáÅÜÉ
jçíáîÉÂ=~ÄÖÉäÉÜåí=òì=ïÉêÇÉåK
wìã=_ÉáëéáÉäW
b cê~ì=áã=mêçÑáä=âëëí=pé~êëÅÜïÉáåI=Üçêáòçåí~ä
b cê~ì=Ñêçåí~ä=ëÅÜ~ìí=ëâÉéíáëÅÜ=òïÉá=pé~êëÅÜïÉáåÉ=~åI=îÉêíáâ~ä
b cê~ì=ëíÉÅâí=bìêçJpÅÜÉáåÉ=áå=Ç~ë=pé~êëÅÜïÉáåI=îÉêíáâ~ä
b cê~ì=áã=mêçÑáä=ëÅÜ~ìí=pé~êëÅÜïÉáå=~ìÑ=pÅÜìäíÉê=Éêåëí=~åI=Üçêáòçåí~ä
Tipp
Die Daten von der Speicher-
karte am besten auf den
Computer kopieren und
nicht verschieben, damit
noch eine Sicherung auf der
Speicherkarte bleibt, bis die
Daten vom Computer auf eine
externe Festplatte o.Ä.
gesichert wurden.
OQN
pql`hclqldo^cfb
= _fia^rpt^ei
Abbildung 17.1
Sparschweinmotiv:
Variante 1
Abbildung 17.2
Variante 2 (links)
Variante 3 (rechts)
Abbildung 17.3
Variante 4
OQO
pql`hclqldo^cfb
_áäÇ~ìëï~Üäh~éáíÉä=NT
tÉåå= áÅÜ= ãáÅÜ= åáÅÜí= ÉåíëÅÜÉáÇÉå= â~ååI= ï®ÜäÉ= áÅ Ü= áå= ÇáÉëÉã= pÅÜêáíí= ÉÜÉê
ÉáåáÖÉ=cçíçë=ãÉÜê=~ìëK=k~ÅÜ=ÇáÉëÉê=^ìëï~Üä=ä~ëëÉ=áÅÜ=ãáê=åìê=ÇáÉ=ëÉäÉâíáÉêJ
íÉå=cçíçë=~åòÉáÖÉå=ìåÇ=ÑáäíÉêÉ=åçÅÜ=ã~äI=ïÉåå=òì=îáÉäÉ=®ÜåäáÅÜÉ=cçíçë= Ç ~ÄÉá
ëáåÇK
tÉê=ëáÅÜ=êáÅÜíáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=cçíçëÉëëáçå=îçêÄÉêÉáíÉí=Ü~í=ìåÇ=ëáÅÜ=ÄÉáã=cçíçÖê~J
ÑáÉêÉå= ~å= ëÉáåÉå= mä~å= ÖÉÜ~äíÉå= Ü~íI= â~åå= Äáë= òì= QMB= ÇÉê= ÖÉëÅÜçëëÉåÉå
cçíçë=Ñê=ÇáÉ=_áäÇ~ÖÉåíìêÉå=åìíòÉåK=sçê=~ääÉã=~ã=^åÑ~åÖ=áëí=ÇÉê=^ìëëÅÜìëë
~ÄÉê=îáÉä=ÜÜÉêK=fÅÜ=ÉêáååÉêÉ=ãáÅÜI=Ç~ëë=áÅÜ=ìåÖÉÑ®Üê=åìê=àÉÇÉë=òÉÜåíÉ=_áäÇ
ÄÉ~êÄÉáíÉí=Ü~ÄÉK
Tipp
Lieber ein Bild, das einem
nicht sofort vollständig zusagt,
aussortieren, als es aufwendig
zu retuschieren, zu verschlag-
worten und hochzuladen, nur
damit es von der Bildagentur
abgelehnt wird und die ganze
Arbeit umsonst war.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required