O'Reilly logo

Stockfotografie by Robert Kneschke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

OV
pql`hclqldo^cfb
wìÄÉÜê= OKP
_áäÇèì~äáí®í= ÉêÑääí= ëÉäíÉå= ÇáÉ= ^åëéêÅÜÉ= ~ääÉê= _áäÇ~ÖÉåíìêÉåK= _Éá= mêçÑáë
ÄÉäáÉÄíÉ=wççãÄÉêÉáÅÜÉ=ëáåÇ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=OQJTM=ãã=ìåÇ=TMJOMM=ãã=ãáí
ÉáåÉê=âçåëí~åíÉå=_äÉåÇÉ=îçå=OKUK
cÉëíÄêÉååïÉáíÉå=åìíòÉ=áÅÜ=ÖÉêåÉI=ïÉåå=áÅÜ=ÉáåÉ=ëÉÜê=ÖÉêáåÖÉ=pÅÜ®êÑÉåíáÉÑÉ
çÇÉêáåÉáÅÜíëí~êâÉ=iáåëÉÉåíáÖÉI=ïÉáä=áÅÜ=òK_K=~ìÑ=ÉáåÉã=hçåòÉêí=åáÅÜí
ÄäáíòÉå=Ç~êÑK
kÉìäáÅÜ=Ü~ííÉ=áÅÜ=Éáå=cçíçëÜççíáåÖ=áå=ÉáåÉê=^éçíÜÉâÉ=ãáí=ÉáåÉã=jçÇÉäI=ÄÉá
ÇÉã=áÅÜ=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉå=ãìëëíÉI=Ç~ëë=âÉáåÉ=j~êâÉåå~ãÉå=ÇÉê=jÉÇáâ~ãÉåíÉ
áã=eáåíÉêÖêìåÇ= òì= äÉëÉå= ï~êÉåI=Ç ~ãáí= áÅÜ=ÇáÉ= _áäÇÉê= î Éêâ~ìÑÉå= Ç~êÑK=a~Ñê
Ü~ÄÉ=áÅÜ=Ç~ë=URJããJlÄàÉâíáî=ãáí=ÇÉê=_äÉåÇÉ=O=ÖÉåìíòí=ìåÇ=ÄÉâ~ã=ÉáåÉå
ìåëÅÜ~êÑÉå=eáåíÉêÖêìåÇI=ÇÉê=ãáê=âÉáåÉ=mêçÄäÉãÉ=ã~ÅÜíK
Abbildung 2.2
Die geringe Tiefenschärfe
des Canon 85 mm f1.2-
Objektivs, hier fotografiert
bei f2.2, 1/60 ISO 200, sorgt
für einen unscharfen
Hintergrund.
OKP wr_be£o
Stativ
cê=mÉêëçåÉå~ìÑå~ÜãÉå=áã=píìÇáç=áëí=íÜÉçêÉíáëÅÜ=âÉáå=pí~íáî=åíáÖI=Ç~=ÇáÉ
_ÉäáÅÜíìåÖëòÉáíÉå=ãáí=îáÉä=iáÅÜí=ëç=âìêò=ëáåÇI=Ç~ëë=âÉáåÉ=îÉêï~ÅâÉäíÉå=_áäÇÉê
ÉåíëíÉÜÉå= ëçääíÉåK= ÉêÇÉã= ëÅÜê®åâí= Éë= ÇáÉ= _ÉïÉÖìåÖëÑêÉáÜÉáí= ìåÇ
pÅÜåÉääáÖâÉáí=ÉáåI=ÇáÉ=ÄÉá=mÉçéäÉJcçíçë=ïáÅÜíáÖ=ëáåÇK=^äë=hçãéêçãáëë=åìíòÉ
áÅÜ=Éáå=báåÄÉáåëí~íáîK
cê= k~Ü~ìÑå~ÜãÉåI= i~åÇëÅÜ~Ñíë~ìÑå~ÜãÉåI= k~ÅÜí~ìÑå~ÜãÉå= ìåÇ= îáÉäÉ
~åÇÉêÉ= jçíáîÉ= Äê~ìÅÜÉå= páÉ= Éáå= êáÅÜíáÖÉë= pí~íáîI= ~åëçåëíÉå= ÉêÜ~äíÉå= páÉ
ìåëÅÜ~êÑÉ=cçíçëI=ÇáÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=îÉêâ~ìÑÉå=ä~ëëÉåK
aáÉ=ÄÉáÇÉå=hêáíÉêáÉå=Ñê=Éáå=ÖìíÉë=pí~íáî=ëáåÇ=dÉïáÅÜí=ìåÇ=dê∏≈ÉK=iÉáÇÉê=ëáåÇ
ëáÉ=éêçéçêíáçå~ä=òìã=mêÉáëW=àÉ=äÉáÅÜíÉêI=ÇÉëíç=íÉìêÉêK=bë=áëí=çÑí=ä®ëíáÖI=Éáå=ëéÉêJ
Beispiel
Im Studio nutze ich das Ein-
beinstativ 685B von Manfrotto
in Kombination mit dem Digi-
tal PRO-SV-Kit von Custom
Brackets, um das Restrisiko
von unscharfen Bildern auszu-
schließen. Für Videoaufnah-
men nehme ich das Manfrotto-
Stativ 055XPROB mit einen
Videoneigekopf.
PM
pql`hclqldo^cfb
^ìëêëíìåÖh~éáíÉä=O
êáÖÉë= pí~íáî= ãáíòìëÅÜäÉééÉåK= ^ÄÉê= Éáå= çÑáJ= Ó= ìåÇ= ~ìÅÜ= Éáå= ÉåÖ~ÖáÉêíÉê
eçÄÄóJcçíçÖê~Ñ=Ó=åáããí=Ç~ë=áå=h~ìÑI=ÇÉåå=ï~ë=åíòÉå=ëÅÜåÉ=jçíáîÉIáÉ
åáÅÜí=ëÅÜ~êÑ=ëáåÇ\
tÉê= Ü®ìÑáÖ= j~âêç~ìÑå~ÜãÉå= ã~ÅÜíI= â~åå= ÇáÉ= ^åëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉë= ÄáääáÖÉå
jáåáëí~íáîë= áå= _Éíê~ÅÜí= òáÉÜÉåI= ãáí= ÇÉã= ÇáÉ= h~ãÉê~= Öìí= ~ìÑ= _çÇÉåÜÜÉ
ÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK
Streulichtblenden
wì=îáÉäÉå=lÄàÉâíáîÉå=ÖáÄí=Éë=píêÉìäáÅÜíÄäÉåÇÉå=E~ìÅÜ=dÉÖÉåäáÅÜíÄäÉåÇÉ=çÇÉê
pçååÉåÄäÉåÇÉ=ÖÉå~ååíFK=lÑí=ïÉêÇÉå=ëáÉ=ëçÖ~ê=âçëíÉåäçë=òìã=lÄàÉâíáî=ãáíJ
ÖÉäáÉÑÉêíK=páÉ=ÉêÜÜÉå=ÇÉå=_áäÇâçåíê~ëí=ìåÇ=êÉÇìòáÉêÉå=c~êÄë®ìãÉK=wìë®íòJ
äáÅÜ=ëÅÜíòÉå=ëáÉ=ÇáÉ=lÄàÉâíáîJsçêÇÉêëÉáíÉ=îçê=∏≈ÉåI=pÅÜä®ÖÉå=ìåÇ=âäÉÄêáJ
ÖÉå=háåÇÉêÜ®åÇÉåK
tÉê= ÉáåÉ= píêÉìäáÅÜíÄäÉåÇÉ= Ü~íI= ëçääíÉ= ëáÉ= ëçÑçêí= å~ÅÜ= ÇÉã= båíÑÉêåÉå= ÇÉë
lÄàÉâíáîÇÉÅâÉäë=~ìÑëÉíòÉåK
Objektivfilter
pÉáí=ÇÉê=bêÑáåÇìåÖ= îçå=aáÖáí~äÑçíçë=ìåÇ=m ÜçíçëÜçé=áëí=ÇÉê=kìíòÉå=îçå=cáäíÉêå
ÖÉêáåÖÉê=ÖÉïçêÇÉåK=sáÉäÉ=ÇÉê=bÑÑÉâíÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=Ç~ãáí=ÉêòáÉäÉå=ä~ëëÉåI=âååÉå
ÜÉìíÉ=ÖÉå~ìëç=Öìí=çÇÉê=ÄÉëëÉê=~ã=`çãéìíÉê=ëáãìäáÉêí=ïÉêÇÉåK
bë=ÖáÄí=àÉÇçÅÜ=ÇêÉá=^êíÉå=îçå=cáäíÉêåI=ÇáÉ=~ìÅÜ=áã=aáÖáí~äòÉáí~äíÉê=åçÅÜ=áÜêÉ
_ÉêÉÅÜíáÖìåÖ=Ü~ÄÉåW
NK rsJcáäíÉê
aáÉëÉ= rsJpéÉêêÑáäíÉê= ÑáäíÉêå= Ç~ë= rsJiáÅÜíI= ïÉäÅÜÉë= Ñê= _ä~ìëíáÅÜÉ= ìåÇ
råëÅÜ®êÑÉ=áã=_áäÇ=ëçêÖÉå=â~ååK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=rsJcáäíÉê=~å=ãÉáåÉå=íÉìêÉå
lÄàÉâíáîÉå=áããÉê=Çê~åI=îçê=~ääÉã=~äë= òìë®íòäáÅÜÉå=pÅÜìíòK=báå=lÄàÉâíáî=áëí
áããÉê=åìê=ëç=Öìí=ïáÉ=ÇáÉ=ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉ=iáåëÉI=ÇÉëïÉÖÉå=Öáäí=~ìÅÜ=ÜáÉêW=aáÉ
ÜçÅÜïÉêíáÖÉ=s~êá~åíÉ=ï®ÜäÉåK=báåáÖÉ=ãÉáåÉåI=Ç~ë=ëÉá=råëáååI=ïÉáä=Éë=ÇáÉ
_áäÇèì~äáí®í=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉå=ïêÇÉK=fÅÜ=ïáëÅÜÉ=ÉáåÉå=cäÉÅâ=àÉÇçÅÜ=äáÉÄÉê
~ìÑ=ÉáåÉã=NMMJbìêçJcáäíÉê=ïÉÖ=ìåÇ=êáëâáÉêÉ=Ç~=ÉáåÉå=hê~íòÉê=~äë=~ìÑ=ÉáåÉã
lÄàÉâíáî=Ñê=ÄÉê=NKMMM=bìêçK
OK mçäÑáäíÉê
mçäÑáäíÉê=Eâìêò=Ñê=mçä~êáë~íáçåëÑáäíÉêFáåÇáÉáåòáÖÉå=cáäíÉêIáÉáÅÜáÅÜí
ãáí= mÜçíçëÜçé= ëáãìäáÉêÉå= ä~ëëÉåK= fã= píìÇáç= ÄêáåÖÉå= ëáÉ= åáÅÜíë= EÉë= ëÉá
ÇÉååI= ã~å= ÑçíçÖê~ÑáÉêí= ëéáÉÖÉäåÇÉ= cä®ÅÜÉåFI= ~ÄÉê= ÄÉá= Éå~ìÑå~ÜãÉå
ëçêÖÉåáÉê=ë~ííÉ=c~êÄÉå=ìåÇ=ÇÉå=âáíëÅÜáÖ=Ää~ìÉå=eáããÉäK=aÉëïÉÖÉå
ëáåÇ=ëáÉ=~ìÅÜ=ÄÉá=k~íìêÑçíçÖê~ÑÉå=ëÉÜê=ÄÉäáÉÄíK
Hinweis
Ohne zu sehr auf technische
Details eingehen zu wollen:
Bei Kameras mit Innenmes-
sung (z.B. mit Autofokus,
Spotmessung etc.) würden
lineare Polfilter zu Fehlbelich-
tungen führen. Es ist zwar
möglich, lineare Filter an
modernen Kameras zu nutzen,
dann funktioniert jedoch bei-
spielsweise der Autofokus
nicht.
PN
pql`hclqldo^cfb
wìÄÉÜê= OKP
_Éáã=h~ìÑ=ëçääíÉ=áããÉê=Ç~ê~ìÑ=ÖÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=ÉáåÉå=Êòáêâìä~êÉåÂ=ëí~íí
ÉáåÉå=ÊäáåÉ~êÉåÂ=mçäÑáäíÉê=òì=ï®ÜäÉåK=iÉíòíÉêÉ=ëáåÇ=òï~ê=ÄáääáÖÉêI=ëíêÉå=~ÄÉê
ÇÉå= ^ìíçÑçâìë= îçå= péáÉÖÉäêÉÑäÉñâ~ãÉê~ë= ìåÇ= îÉêÑ®äëÅÜÉå= ÇáÉ= _ÉäáÅÜJ
íìåÖëãÉëëìåÖK
PK dê~ìÑáäíÉê
dê~ìÑáäíÉê= ëáåÇ= ëÉ äíÉå= åçíïÉåÇáÖK= eáäÑêÉáÅÜ= ëáåÇ= ëáÉ= ~å= ëÉÜê= ëçååáÖÉå
q~ÖÉåI=ïÉåå=ã~å=ÉáåÉ=ÖÉêáåÖÉêÉ=pÅÜ®êÑÉåíáÉÑÉ=ÉêòïáåÖÉå=ãÅÜíÉI=~äë=Éë
ÇáÉ= _äÉåÇÉ= Éêä~ìÄíK= sçê= ~ääÉã= Ñê= sáÇÉç~ìÑå~ÜãÉå= ïÉêÇÉå=ÇáÉ= cáäíÉê= Ñê
ÇÉå=råëÅÜ®êÑÉJbÑÑÉâí=ÑíÉê=òìã=báåë~íò=âçããÉåK
Fernauslöser
aÉê=k~ãÉ=îÉêê®í= ÇáÉ= cìåâíáçåW=jáí=ÉáåÉã=cÉêå~ìëäëÉê= ãìëë=ÇÉê=cçíçÖê~Ñ
åáÅÜí=ìåãáííÉäÄ~ê=~å=ÇÉê=h~ãÉê~=ëíÉÜÉåI=ìã=ëáÉ=~ìëòìäëÉåK=a~ë~íÉå
sçêíÉáäI= Ç~ëë= sÉêï~ÅâäìåÖÉå= ÄÉá= k~Ü~ìÑå~ÜãÉå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ÅâÉå= ÇÉë
^ìëäëÉêë=îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=^ìÅÜ=pÉäÄëíéçêíê®íë=ÖÉäáåÖÉå=Ç~ãáí=äÉáÅÜíÉêK
bë= ÖáÄí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= cÉêå~ìëäëÉãÉíÜçÇÉåW= h~ÄÉäI= fåÑê~êçí= ìåÇ= cìåâK
h~ÄÉä~ìëäëÉê=ëáåÇ=~ã=òìîÉêä®ëëáÖëíÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=ìåÄÉèìÉãK
fÅÜ= ëÉäÄëí= åìíòÉ= òìã= cçíçÖê~ÑáÉêÉå= âÉáåÉå= cÉêå~ìëäëÉêK= cê= píáäääÉÄÉå
ÄÉÜÉäÑÉ=áÅÜ=ãáê=ãáí=ÇÉã=qêáÅâI=ÇÉå=pÉäÄëí~ìëäëÉê=ÇÉê=h~ãÉê~=òì=îÉêïÉåJ
ÇÉåK=k~ÅÜ=ÇÉã=aêìÅâ=~ìÑ=ÇÉå=^ìëäëÉê=ÑçíçÖê~ ÑáÉêí=ÇáÉ=h~ãÉê~=Éêëí=òÉÜå
pÉâìåÇÉå=ëé®íÉê=ìåÇ=Ç~ë=sÉêï~ÅâäìåÖëêáëáâç=ÉåíÑ®ääí=ÉÄÉåÑ~ääëK
cê=sáÇÉçë=ëáåÇ=cÉêå~ìëäëÉê=EpíáÅÜïçêí=ÊqÉíÜÉêÉÇ=pÜççíáåÖÂF=áå=hçãÄáå~J
íáçåáíÉê=iáîÉsáÉïJcìåâíáçåÉê=h~ãÉê~ÉÜêíòäáÅÜI= ïÉáä= ã~å= ÇáÉ
pÅÜ®êÑÉ=ìåÇ=äÇ~ìÑíÉáäìåÖ=áã=píìÇáç=îáÉä=ÄÉëëÉê=~ìÑ=ÉáåÉã=ÖêçÉå=jçåáíçê
âçåíêçääáÉêÉå=â~ååK=táÉ=ÖÉå~ì=Ç~ë=ÖÉÜíI=ëíÉÜí=ÜáÉêW
http://faq.d-r-f.de/wiki/Drahtlos_in_den_Rechner_fotografieren
ÉëÉ=^åäÉáíìåÖ=Ü~ÄÉÅÜ~ëí=NWNÉá=ãáê=ìãÖÉëÉíòí=ìåÇ=ëáÉ=ÑìåâíáçåáÉêí~åò
ÖìíI=~ìÅÜÉååëíï~ë=dÉïÜåìåÖ=ÄÉÇ~êÑK=bë=ÖáÄí=~ìÅÜ=íÉìêÉêÉ=iëìåJ
ÖÉå=ïáÉ=ÇÉå=Ê`~ão~åÖÉêÂI=ïÉäÅÜÉ=çÜåÉ=_~ëíÉäÉá=~ìëâçããÉåI=Ç~Ñê=~ÄÉê
ÉÄÉå=íÉìêÉê=ëáåÇK
kÉÄÉå=ÇÉå=cÉêå~ìëäëÉêå=Ñê=ÇáÉ=h~ãÉê~=ÖáÄí=Éë=~ìÅÜ=ïÉäÅÜÉ=Ñê= ÇáÉ=_äáíòÉK
a~òì=àÉÇçÅÜ=ãÉÜê=áã=h~éáíÉä=Ê_ÉäÉìÅÜíìåÖÂK
Batterien
^ìÅÜ= ÇáÉ= íçääëíÉ= h~ãÉê~= áëí= åìíòäçëI= ïÉåå= áÜê= ÇÉê= p~Ñí= ~ìëÖÉÜíK= aÉëÜ~äÄ
ÖäÉáÅÜ=ÄÉáã=h~ãÉê~â~ìÑ=áããÉê=Éáå=Äáë=òïÉá=bêë~íòJ^ââìë=Ç~òìâ~ìÑÉåK=tÉê
Ü®ìÑáÖ=ìåíÉêïÉÖë=áëíI=ïáêÇ=~ìÅÜ=Éáå=^ìíçä~ÇÉÖÉê®í=òì=ëÅÜ®íòÉå=ïáëëÉåK
Beispiel
Ich nutze hauptsächlich den
UV-Filter MRC 72 E und den
Polfilter Circ. Käsemann Slim
72 E MRC, beide von B+W.
PO
pql`hclqldo^cfb
^ìëêëíìåÖh~éáíÉä=O
Abbildung 2.3
Meine Lieblinge: Mittler-
weile besitze ich über 28
eneloops, die ich zur
besseren Orientierung in
Vierergruppen farbig
markiert habe.
_Éá=âìë=åìíòÉ=áÅÜ=~ã=äáÉÄëíÉå=båÉäççéJ^ââìë=îçå=p~åóçI=ïÉáä=ÇáÉëÉ=ëáÅÜ
åìê= ëÉÜê= ä~åÖë~ã= ëÉäÄëí= Éåíä~ÇÉå= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pé~ååìåÖ= ä~åÖÉ= Ü~äíÉåK
a~ÇìêÅÜ=ÑìåâíáçåáÉêÉå=dÉê®íÉ=ãáí=ÜçÜÉã=píêçãîÉêÄê~ìÅÜ=ä®åÖÉê=~äë=ãáí=åçêJ
ã~äÉå=^ââìëK
cê=ÇÉå=_äáíòI=ÇÉå=cÉêå~ìëäëÉê=ìåÇ=~åÇÉêÉ=wìÄÉÜêíÉáäÉ=ëáåÇ=ãÉáëí=ÉÄÉåÑ~ääë
_~ííÉêáÉå=åçíïÉåÇáÖI=îçå=ÇÉåÉå=~ìÅÜ=áããÉê= ÉáåÉ=bêë~íòé~ÅâìåÖ=Ç~ÄÉá=ëÉáå
ëçääíÉK
Speicherkarten
káÅÜíë=áëí=®êÖÉêäáÅÜÉêI=~äë=ìåíÉêïÉÖë=ëéçåí~å=Éáå=ÄÉÉáåÇêìÅâÉåÇÉë=jçíáî=òì
ëÉÜÉå=ìåÇ=Ç~åå=áëí=ÇáÉ=péÉáÅÜÉêâ~êíÉ=îçääK= aÉëÜ~äÄ=äáÉÄÉê=ÉáåÉ=Öê∏≈ÉêÉ=åÉÜJ
ãÉåK= sáÉäÉ= cçíçÖê~ÑÉå= ÉãéÑÉÜäÉåI= ÄÉëëÉê= ãÉÜêÉêÉ= âäÉáåÉ= péÉáÅÜÉêâ~êíÉå
ëí~íí=ÉáåÉ=ÖêçÉ=òì=îÉêïÉåÇÉåK
fÅÜ=Äáå=Ç~=àÉÇçÅÜ=~åÇÉêÉê=jÉáåìåÖI=ïÉáä=áÅÜ=Éáå=Öìí=ä~ìÑÉåÇÉë=pÜççíáåÖ=åáÅÜí
ìåíÉêÄêÉÅÜÉå= ïáääI= ìã= ÇáÉ= péÉáÅÜÉêâ~êíÉ= òì= ïÉÅÜëÉäå= ìåÇ= ãáê= Ç~åå= ~ìÅÜ
åçÅÜ= ãÉêâÉå= òì= ãëëÉåI= ïÉäÅÜÉ= îçää= ëáåÇ= ìåÇ= ïÉäÅÜÉ= åáÅÜíK= pí~ííÇÉëëÉå
â~ìÑÉ=áÅÜ=äáÉÄÉê=èì~äáí~íáî=ÜçÅÜïÉêíáÖÉ=péÉáÅÜÉêâ~êíÉå=ìåÇ=ëáÅÜÉêÉ=ÇáÉ=a~íÉå
å~ÅÜ=ÇÉã=pÜççíáåÖ=ÖÉÄåÇÉäí=~ìÑ=ãÉáåÉã=oÉÅÜåÉê=áã=píìÇáç=çÇÉê=ìåíÉêJ
ïÉÖë=~ìÑ=ãÉáåÉã=i~éíçéK
báå= ïÉáíÉêÉê= c~âíçê= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëï~Üä= ÇÉê= péÉáÅÜÉêâ~êíÉå= áëí= ÇáÉ= iÉëÉJL
pÅÜêÉáÄÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíK=cê=pÉêáÉå~ìÑå~ÜãÉå=ìåÇ=sáÇÉçë=ïÉêÇÉå=ãáåÇÉëJ
íÉåë=PM=j_Lë=ÄÉåíáÖíI=~ÄÉê=åáÅÜí=àÉÇÉ=h~êíÉI=ÇáÉ=ÇáÉëÉ=tÉêíÉ=îÉêëéêáÅÜíI=Ü®äí
ëáÉ=~ìÅÜK=eáÉê=ÜáäÑí=ÉëI=ëáÅÜ=qÉëíë=áå=cçíçòÉáíëÅÜêáÑíÉå=ÇìêÅÜòìäÉëÉåK
Fototaschen
aáÉ=h~ãÉê~=ãáíë~ãí=ÇÉã=Ö~åòÉå=wìÄÉÜê=ãìëë=áêÖÉåÇïç=îÉêëí~ìí=ïÉêÇÉåK
a~ë=ÅÜíáÖëíÉ=ÄÉá=ÉáåÉê=cçíçí~ëÅÜÉ=áëíI=Ç~ëë=ÇÉê=wìÖêáÑÑ=~ìÑ=ÇáÉ=Éáåë~íòÄÉJ
Beispiel
In meiner Kamera steckt
immer eine SanDisk Compact
Flash Extreme III-Speicher-
karte mit 32 GB und zusätzlich
habe ich noch zwei 16-GB-
Karten dabei.
PP
pql`hclqldo^cfb
wìÄÉÜê= OKP
êÉáíÉ=h~ãÉê~= ëÅÜåÉää= ãÖäáÅÜ= áëí= ìåÇ= Ç~ëë= ëáÉ= ÇÉå= fåÜ~äí= Öìí= Ó= äÉáÅÜí= ìåÇ
ëáÅÜÉê=Ó=íê~åëéçêíáÉêíK
bëãéÑáÉÜäíáÅÜáåÉêçÉ=q~ëÅÜÉ=Ñê=ÇáÉ=âçãéäÉííÉ=^ìëêëíìåÖ=ìåÇ=ÉáåÉ
âäÉáåÉêÉ=pÅÜìäíÉêí~ëÅÜÉI=áå=ÇáÉ=åìê=ÇáÉ=h~ãÉê~I=Éáå=wççãçÄàÉâíáî= ìåÇ=Éíï~ë
wìÄÉÜê= é~ëëíI= òK_K= Ñê= t~åÇÉêìåÖÉå= çÇÉê= ^ìÑíê®ÖÉI= ÄÉá= ÇÉåÉå= ÖÉå~ì
~ÄëÉÜÄ~ê=áëíI=ïÉäÅÜÉ=dÉê®íÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉåK
Farbkalibrierung
lÑí=áëí=Éë=ïáÅÜíáÖI=ÇáÉ=âçêêÉâíÉå=c~êÄÉå=~ìÑ=ÉáåÉã=cçíç=òì=òÉáÖÉåI=ïÉáä=Ç~ë
_áäÇ=ëçåëí=ÉåíïÉÇÉê=ïÉÖÉå=ÉáåÉë=c~êÄëíáÅÜë=~ÄÖÉäÉÜåí=ïáêÇ=çÇÉê=ìã=å~ÅÜJ
íê®ÖäáÅÜ=ÇÉå=tÉá~ÄÖäÉáÅÜ=é~ëëÉåÇ=òìê=píáããìåÖ=ÇáÖáí~ä=òì=îÉê®åÇÉêåK=báå
ëÉÜê=ëÅÜäáÅÜíÉëI=~ÄÉê=ÉÑÑÉâíáîÉë=eáäÑëãáííÉä=áëí=ÉáåÉ=c~êÄâ~êíÉ=ãáí=ÊÖÉÉáÅÜíÉå
c~êÄÑÉäÇÉêåÂI= ïáÉ= ëáÉ= òìã= _ÉáëéáÉä=~äëpéáÇÉê`eb`hoOQÂ=îçåÉê=cáêã~
a~í~Åçäçê= ~åÖÉÄçíÉå= ïáêÇK= tÉåå= ÇáÉ= h~êíÉ= ÄÉá= ÉáåÉê= ^ìÑå~ÜãÉ= áåë= _áäÇ
ÖÉÜ~äíÉå=ïáêÇI=Ü~ÄÉå=ïáê=ëé®íÉê=~ã=`çãéìíÉê=ÉáåÉ=áÇÉ~äÉ=sçêä~ÖÉI=ìã=ãáí
ÇÉã=c~êÄJ=çÇÉê=eÉääáÖâÉáíëéáÅâÉê=ÇÉë=o^tJhçåîÉêíÉêë=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉå=c~êÄÉå
òì=ÇÉÑáåáÉêÉåK
Computer
tÉê=åìê=åÉÄÉåÄÉá=ã~ä=ÉáåáÖÉ=aáÖáí~äÑçíçë=ÄÉ~êÄÉáíÉå=ãÅÜíÉI=ÇÉã=ïáêÇ=ÇÉê
`çãéìíÉê=êÉä~íáî=ìåïáÅÜíáÖ=ëÉáåK= tÉê=ÜáåÖÉÖÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ=éêçÑÉëëáçåÉää
ÄÉíêÉáÄíI= ïáêÇ= áã= g~Üê= ãÉÜêÉêÉ= q~ìëÉåÇ= cçíçë= ã~ÅÜÉåI= ÄÉ~êÄÉáíÉåI= îÉêJ
ëÅÜä~ÖïçêíÉå=ìåÇ=ÜçÅÜä~ÇÉåK
tÉåå=Ç~åå=ÇÉê=`çãéìíÉê=àÉÇÉå=pÅÜêáíí=Éíï~ë=ä~åÖë~ãÉê=ÖÉëí~äíÉí=~äë=åíáÖI
ä®ééÉêí= ëáÅÜ= Ç~ë= ëÅÜåÉää= òìë~ããÉåK= sçê= ~ääÉã= ÇáÉ= _áäÇÄÉ~êÄÉáíìåÖëéêçJ
Öê~ããÉ= ÄÉåíáÖÉå= îáÉä= oÉÅÜÉåäÉáëíìåÖI= ìã= ÇáÉ= ÖêçÉå= _áäÇÇ~íÉå= ëÅÜåÉää
îÉê~êÄÉáíÉå= òì= âååÉåK= a~ë= pí~åÇ~êÇéêçÖê~ãã= ìåíÉê= mêçÑáJcçíçÖê~ÑÉåI
mÜçíçëÜçéI=ëíÉääí=ìK~K=ÑçäÖÉåÇÉ=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=~å=ÇÉå=`çãéìíÉêW
b fåíÉä= mÉåíáìã= Q= çÇÉê= ^ja= ^íÜäçå= SQJmêçòÉëëçê= ãáí= Odeò= çÇÉê= ãÉÜê
EtáåÇçïëFLjìäíáÅçêÉ=fåíÉäJmêçòÉëëçê=ãáí=SQJ_áíJråíÉêëííòìåÖ=Ej~ÅF
b O=d_=^êÄÉáíëëéÉáÅÜÉê=E~ìÅÜ=ÜáÉê=Öáäí=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=oÉÖÉäW=àÉ=ãÉÜêI=ÇÉëíç=ÄÉëJ
ëÉêF
b ãáåÇÉëíÉåë= O= d_= ÑêÉáÉê= cÉëíéä~ííÉåëéÉáÅÜÉê= ê= fåëí~ää~íáçå= ëÉäÄëí= ïáêÇ
Éíï~ë= ãÉÜê= mä~íò= îÉêä~åÖíFX= âÉáåÉ= fåëí~ää~íáçå= ~ìÑ= cä~ëÜJpéÉáÅÜÉêãÉÇáÉå
ãÖäáÅÜ
b _áäÇëÅÜáêã=ãáí=^ìÑäëìåÖ=îçå=ãáåÇÉëíÉåë=NKMOQ=ñ=TSU=ãáí=NSJ_áíJc~êÄJ
íáÉÑÉ=ìåÇ=RNO=j_=so^j
b léÉådi=OKMJÑ®ÜáÖÉë=póëíÉã
b cê= ÇáÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ= pçÑíï~êÉ~âíáîáÉêìåÖ= ìåÇ= ÇáÉ= §ÄÉêéêÑìåÖÉê=jáíJ
ÖäáÉÇëÅÜ~Ñí=ëáåÇ=ÉáåÉ=fåíÉêåÉíîÉêÄáåÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ
Beispiel
Meine Ausrüstung verstaue
ich im R-106-Rucksack von
KATA, der auf Reisen auch
meinen Laptop aufnimmt.
Wahlweise kann ich daraus
mit einem Gestell einen Trolley
machen. Für unterwegs habe
ich noch eine kleinere Umhän-
getasche.
Beispiel
Unter meinem Schreibtisch
steht ein PC mit einem Intel
Quad-Core i7 mit 4-GHz-
Prozessor, 32 GB RAM, SSD-
Festplatten und einer NVIDIA
GeForce GTX 980-Grafikkarte.
Auf dem Tisch stehen zwei 24-
Zoll-LCD-Monitore von Eizo,
von denen ich einen mit dem
Spider4Pro von Datacolor
kalibriere. Meine Fotos
bearbeite ich mit Adobe
Photoshop.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required